Strona w budowie. Brak możliwości zakupu kursów.

Statut Fundacji "Dom Holenderski"

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Dom Holenderski”  (zwana dalej  „Fundacją”), założona przez profesora Manfreda Lachsa, profesora Zbigniewa Kameckiego i dra Ryszarda Żelichowskiego (zwanych dalej „Fundatorami”),  została powołana aktem notarialnym nr 615/92, podpisanym w obecności notariusza Andrzeja Micorka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 53, w dniu 6 maja 1992 roku.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu Fundacji (dalej zwanego „Statutem”).  

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji, w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, któremu Fundacja składa coroczne sprawozdania ze swej działalności.

§ 4

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą̨ rachunkowo wyodrębnione w stopniu  umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

2. Fundacja nie działa w celu osiągniecia zysku. Osiągany przychód Fundacja przeznaczać będzie wyłącznie na realizację celów statutowych.  

§ 5

1. Fundacja może używać oznaczenia graficznego oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji na zasadach określonych przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może, w celu współpracy z zagranicą, posługiwać́ się̨ tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.  

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7

Celami Fundacji są:

1)    zorganizowanie w Warszawie siedziby dla organizacji i innych podmiotów  działających na rzecz zbliżenia i przyjaznych relacji pomiędzy społeczeństwami  Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Niderlandów, podzielających cele statutowe Fundacji, w tym dla Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej;

2)    utrzymywanie i ochrona dobra kultury, jakim jest nieruchomość przy ul. Katowickiej 9 w Warszawie,  o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, będąca siedzibą Fundacji i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej oraz miejscem działania organizacji i innych podmiotów, podzielających cele statutowe Fundacji;

3)    prowadzenie w Rzeczpospolitej Polskiej kompleksowej działalności informacyjnej i szerzenie wiedzy o Królestwie Niderlandów i innych państwach niderlandzkiego obszaru językowego na polu kultury, nauki, oświaty, techniki i handlu;

4)    wspieranie działań organizacji i innych podmiotów, o których mowa w pkt 1, realizujących różne formy współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z Królestwem Niderlandów, w szczególności poprzez przyznawanie nagród, wyróżnień i inne formy wsparcia.  

§ 8

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1)    organizację, udział, współudział, patronat, finansowanie i współfinansowanie wydarzeń mających na celu upowszechnianie wiedzy
o Królestwie Niderlandów i innych państwach obszaru języka niderlandzkiego dla społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    organizowanie w „Domu Holenderskim” w Warszawie spotkań, prelekcji, koncertów oraz wystaw dotyczących Królestwa Niderlandów, z udziałem polskich i niderlandzkich autorów książek, publicystów, tłumaczy literatury, historyków, architektów, muzyków i innych przedstawicieli świata kultury, nauki, techniki i technologii;

3)    upowszechnianie wiedzy o języku niderlandzkim, w tym poprzez  organizowanie spotkań z native speakerami i prowadzenie kursów języka niderlandzkiego;

4)    coroczne organizowanie egzaminów Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) we współpracy z Niderlandzką Unią Językową (Taalunie);

5)    publikowanie treści w postaci cyklicznej lub jednorazowej na temat Królestwa Niderlandów i innychpaństw obszaru języka niderlandzkiego;

6)    udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej  na rzecz osób fizycznych i podmiotów zajmujących się tłumaczeniami literatury niderlandzkiej na język polski;

7)    gromadzenie zbiorów bibliotecznych w „Domu Holenderskim” w Warszawie w formie papierowej i elektronicznej;

8)    organizowanie konkursów, wybór kandydatów i przyznawanie nagród, wyróżnień, certyfikatów oraz innych form wsparcia dla organizacji, osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych dla realizacji celów statutowych Fundacji;

9)    pozyskiwanie środków i funduszy na utrzymywanie i ochronę zabytku, jakim jest „Dom Holenderski” w Warszawie;

10)  współdziałanie ze środkami masowego przekazu i forami społecznościowymi;

11)  współpracę z organami państwowymi, samorządowymi oraz z innymi jednostkami i podmiotami w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,
w zakresie zbieżnym z celami działania Fundacji;

12)  prowadzenie innych działań, nie wymienionych powyżej, zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział III. Majątek i przychody Fundacji

§ 9

1. Rokiem obrotowym Fundacji będzie rok kalendarzowy.

2. Fundacja może, po spełnieniu określonych prawem warunków, zarejestrować działalność pożytku publicznego.

3. Na majątek Fundacji, zadeklarowany przez Fundatorów w deklaracji założycielskiej Fundacji, składają się:

1)     nieruchomość przy ul. Katowickiej 9 w Warszawie, własność profesora Manfreda Lachsa, przekazana Fundacji odrębnym aktem notarialnym (dawna willa Lacherta, nazwana „Domem Holenderskim”; obiekt wpisany do rejestru zabytków);

2)     wkład finansowy na działalność gospodarczą w ówczesnej wysokości 12.000.000 złotych;

3) inne mienie nabyte w toku działania Fundacji.

4. Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1)    darowizn, spadków, zapisów;

2)    dotacji, subwencji, grantów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych zarówno rzeczowych jak i finansowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

3)    odpłatnej działalności statutowej;

4)    zbiórek publicznych;

5)    majątku Fundacji;

6)    odsetek bankowych.

5. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację, w tym z odpłatnej działalności Fundacji, przeznaczona jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji, w szczególności na finansowanie utrzymania, ochrony i zachowania we właściwym stanie „Domu Holenderskiego”.

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 10

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 

§ 11

1. Zarząd składa się z trzech do czterech osób, w tym Prezesa.

2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.

3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wskazuje skład nowego Zarządu.

6. Członkowie nowego Zarządu wybierają Prezesa ze swojego grona.

7. Członka Zarządu na wakujące stanowisko w trakcie trwania kadencji Zarządu, powołuje Zarząd w drodze uchwały.

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1)    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;

2)    odwołania przez Fundatora;

3)    śmierci członka Zarządu.

9. Odwołanie Zarządu w całości lub jego poszczególnych członków, przed upływem kadencji, odbywa się w drodze pisemnej decyzji Fundatora.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżąca działalnością Fundacji;

2) realizacja celów statutowych;

3) w terminie najpóźniej do dnia 30 marca sporządzanie CIT-8 i sprawozdania finansowego Fundacji;

4) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji;

5) sporządzanie programu działania Fundacji w danym roku i budżetu;

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

7) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

8) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

9) podejmowanie, w konsultacji z Fundatorem, decyzji w sprawach przyznawania nagród, wyróżnień, certyfikatów i odznak dla organizacji, osób fizycznych i prawnych;

10) ustalanie oznaczenia graficznego oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji;

11) zmiana Statutu i wnioskowanie do Fundatora o zatwierdzenie tych zmian;

12) wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedłożyć Fundatorowi, do wiadomości, sprawozdanie finansowe Fundacji.

4. Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przekazać do organu nadzoru nad Fundacją, roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

5. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając wszystkim członkom Zarządu oraz Fundatorowi, informację o terminie i proponowanym porządku dnia, pocztą elektroniczną lub listem poleconym, na co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.

3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu, przy obecności przynajmniej dwóch członków, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, w trybie pisemnym (obiegowym), jeżeli wszyscy członkowie zostaną powiadomieni na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta i terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać Prezesowi lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu swoje stanowisko na piśmie, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tej formie.

§ 14

Fundację może reprezentować i składać w jej imieniu oświadczenia woli, w tym w sprawach majątkowych, każdy członek Zarządu samodzielnie. 

§ 15

Do kompetencji Fundatora należy:

1)    wydawanie pisemnej decyzji w sprawie odwołania, przed upływem kadencji, członka Zarządu lub Zarządu w całości;

2)    uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

3)    konsultowanie decyzji Zarządu w sprawach przyznawania nagród, wyróżnień, certyfikatów i odznak dla organizacji, osób fizycznych i prawnych;

4)    zatwierdzanie zmian w Statucie przygotowanych przez Zarząd;

5)    podejmowanie, wspólnie z Zarządem, decyzji o likwidacji Fundacji;

6)    podejmowanie, wspólnie z Zarządem, decyzji o przeznaczeniu majątku Fundacji, pozostałego po likwidacji Fundacji;

7)    podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją. 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 16

1. Zmian w Statucie, w tym w zakresie celów Fundacji, dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu, w drodze uchwały.

2. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w Statucie podlega zatwierdzeniu przez Fundatora, który swoją decyzję wydaje na piśmie.  

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele statutowe Fundacji.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Uchwała o likwidacji Fundacji podejmowana jest jednogłośnie przez członków Zarządu i Fundatora.

3. Uchwała, o której mowa  w ust.2 zawiera także wskazanie likwidatora oraz podjęcie decyzji o przeznaczeniu majątku Fundacji, po likwidacji Fundacji.

§ 19

1. W przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów, uprawnienia Fundatora wykonują pozostali Fundatorzy lub jeden z nich.

2. W przypadku śmierci ostatniego z Fundatorów, uprawnienia i obowiązki mu przysługujące w niniejszym Statucie, wykonuje Zarząd.

 Statut przyjęty w Warszawie, dnia 20 sierpnia 2019 roku.

SKŁAD ZARZĄDU Fundacji "Dom Holenderski"

Agnieszka Bienias
Prezes
604 790 498

Tadeusz Bienias
Członek Zarządu

Maciej Ogrodniczuk
Członek Zarządu

Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski
Fundator
tel. 668 280 840

UWAGA! Zmiana banku i numeru konta!
Konto w BNP PARIBAS Nr 21160014621740857790000005